به شکوفه نشستن درختان در منطقه فرمشکان شهرستان کوار

به شکوفه نشستن درختان در منطقه فرمشکان شهرستان کوار

گزارش تصویری کواره از به شکوفه نشستن درختان در منطقه فرمشکان شهرستان کوار در نیمه اول بهمن ماه سال ۱۳۹۶