استخدام ۶۰ نفر در کارخانه ذوب آهن پاسارگاد کوار

استخدام ۶۰ نفر در کارخانه ذوب آهن پاسارگاد کوار

به گزارش کواره، مجتمع صنعتی ذوب آهن پاسارگاد به منظور تامين نيروي انسانی مورد نياز خود از ميان واجدين شرايط مرد در مقطع تحصيلی از طريق برگزاري آزمون کتبی، مصاحبه فنی و طب صنعتی به صورت قرارداد موقت طبق ضوابط قانون کار و ،کارشناسی و بالاتر تأمين اجتماعی اقدام به جذب نيرو می نمايد.
شرایط عمومی استخدام: -داشتن تابعيت ايران -انجام خدمت دوره ضرورت يا معافيت قانونی دائم -عدم اعتياد به مواد مخدر و دخانيات- نداشتن سابقه محکوميت جزايی مؤثر – داشتن سلامت جسمانی و روانی و توانايی براي انجام کاري که استخدام ميشوند- اعتقاد به دين مبين اسلام يا يکی از اديان شناخته شده در قانون اساسی جمهوري اسلامی ايران ۶ . التزام به قانون اساسی جمهوري اسلامی ايران -دارا بودن شرايط احراز شغل متناسب با جداول نيازهاي استخدامی -نداشتن منع قانونی براي استخدام و تعهد خدمتی به ديگر سازمانها – احراز صلاحيتهاي عمومی به تأييد گزينش پس از قبولی در آزمون کتبی و مصاحبه

– شرایط اختصاصی استخدام:
جنسيت پذيرش: آقا ۱ . داشتن مدرک تحصيلی متناسب با مقطع، رشته و گرايش تحصيلی اعلام شده در جداول نيازهاي استخدامی ۲ ماه شامل آموزش حين کار با حقوق اداره کار می باشد.۸ . دوره آزمايشی به مدت ۳ . داشتن شرايط سنی به شرح زير: ۴ ) ۱۳۶۵/۰۶ /۰۳ سال براي مقطع کارشناسی (متولدين بعد از تاريخ ۳۰ – حداکثر ) ۱۳۶۳ /۰۶ /۰۳ سال براي مقطع کارشناسی ارشد و بالاتر (متولدين بعد از تاريخ ۳۲ – حداکثر :داوطلبانی ميتوانند نسبت به ثبت نام و شرکت در آزمون اقدام نمايند که تا تاريخ اولين روز ثبت نام آزمون ۱ *تذکر (۰ ۳/۰ ) فارغ التحصيل شده و خدمت وظيفه آنها پايان يافته و يا معافيت آنها قطعی شده باشد. ۱۳۹۶ / ۶ ،۱ لازم به ذکر است گواهی فراغت از تحصيل داوطلبان،کارت مربوط به وضعيت نظام وظيفه و تأييديه هاي مربوط به جدول شماره بايستی حداکثر تا روز تطبيق مدارک آماده و صادر شده باشد و به همراه ساير تأييديه ها در موعد مقرر ارائه گردد. هر يک از داوطلبان که به هنگام ثبت نام، اطلاعات نادرست و جعلی ارائه نموده و يا واقعيتی را کتمان نموده باشد و به سبب اين اطلاعات پذيرفته شوند،

هر زمان که غير واقعی بودن اطلاعات مشخص شود، قبولی ايشان ملغی بوده و به لحاظ طولانی نمودن فرآيند استخدام، اقدام لازم طبق قوانين و مقررات به عمل خواهد آمد. – نحوه ثبت نام و مدارك مورد نياز :
ثبت نام به صورت الکترونيکی و از طريق سايت اينترنتی و تاریخ ثبت نام از ۳ شهریور ۱۳۹۶ لغایت جمعه ۱۰/۰۶/۱۳۹۶ آغاز می گردد که از طریق سایت خبری کواره اطلاع رسانی خواهد شد.

: زمان و محل توزیع كارت ورود به جلسه آزمون: پنجشنبه مورخ ۱۳۹۶/۰۶/۱۵
زمان برگزاری آزمون كتبی و مصاحبه فنی: ۱۳۹۶/۰۶/۱۷

تذکر بسيار مهم: اين فراخوان صرفا براي افراد بومی استان فارس می باشد. و شرکت هيچ گونه تعهدي در قبال ساير افراد ثبت ۷/۱ نام شده نخواهد داشت. – شرايط بومی بودن: ۷/۲ داوطلب بومی فردي است که خود يا همسرش واجد يکی از شرايط زير باشد : بومی استان فارس الف- محل تولد متقاضی با محل جغرافيايی مورد تقاضا يکی باشد. ب- دو مقطع تحصيلی متقاضی در مقاطع ابتدايی، راهنمايی، متوسطه با محل مورد تقاضا يکی باشد. برابر ۲ – انتخاب داوطلبان به ترتيب بالاترين نمره کل کسب شده در آزمون با در نظر گرفتن ظرفيت پيش بينی شده به ميزان ۷/۳ ظرفيت با رعايت اولويت هاي مندرج در آگهی صورت می پذيرد. تبصره: درمواردي که نمره کل دو يا چند نفر از داوطلبان در رشته شغلی يکسان باشد انتخاب اصلح از سوي مديريت گزينش ملاک عمل قرار خواهد گرفت. اولويت با داوطلبی است که نمره مصاحبه بالاتري دارد. -با توجه به اينکه ملاک ثبت نام از متقاضيان تکميل برگ درخواست شغل می باشد لازم است در تکميل آن نهايت دقت را به ۷/۴ عمل آورده و هيچگونه اصلاحاتی پس از ثبت نام قابل پذيرش نخواهد بود. تبصره: در اين حالت داوطلب با امضاي فرم ثبت نام و شرکت در آزمون صريحاً و تلويحاً اقرار به علم کامل، به مفادآگهی نموده است و حق هيچگونه اعتراضی نخواهد داشت. -پذيرفته شدگان موظفند با توجه به شرايط عمومی آگهی با معرفی اين شرکت گواهی/تأييديه مورد نياز در ارتباط با سلامت ۷/۵ روانی و توانايی انجام کار اخذ نمايد.

ذوب آهن پاسارگاد

ذوب آهن پاسارگاد کوار

مواد آزمون استخدام ذوب آهن کوار